» Đào tạo » Tài liệu miễn phí » Tài liệu SIM/CAE » Phím tắt trong Ansys Mechanical

BẢNG PHÍM TẮT TRONG MODULE ANSYS MECHNICAL

Nội dung

Hướng dẫn thao tác

Phím chức năng

Khởi động Help

Help / Mechanical Help

F1

Sửa tên đối tượng Mouse Right Click / Rename F2
Mở hộp tìm kiếm đối tượng - F3

Thực hiện tính toán

Click vào biểu tượng Solve

F5

Thay đổi chế độ hiển thị

View / Chọn chế độ mong muốn

F6

Zoom vừa màn hình

Click vào biểu tượng Zoom to Fit

F7

Ẩn mặt đang chọn

-

F8

Ẩn vật thể đang chọn Mouse Right Click / Hide Body F9
Ẩn các vật thể còn lại Right Click / Hide All Other Body Ctrl + F9
Hiển thị hết vật thể Right Click / Show All Body Shift + F9

Mở một dự án

File / Open

Ctrl + O

Lưu dự án

File / Save

Ctrl + S

Xóa đối tượng

Menu Edit / Delete

Delete

Nhóm đối tượng

Right Click / Group

Ctrl + G

Bỏ nhóm đối tượng

Right Click / Ungroup

Ctrl + Shift + G

Chọn toàn bộ đối tượng

Edit / Select All

Ctrl + A

Copy đối tượng

Edit / Copy

Ctrl + C

 

Bật chế độ chọn điểm

-

Ctrl + P

Bật chế độ chọn đường

-

Ctrl + E

Bật chế độ chọn mặt

-

Ctrl + F

Bật chế độ chọn body

-

Ctrl + B

Bật chế độ chọn Node

-

Ctrl + N

Bật chế độ chọn Element

-

Ctrl + M

Bật chế độ Extend to Adjacent

-

Shift + F1

Bật chế độ Extend to Limits

-

Shift + F2

Bật chế độ Extend to Connection

-

Shift + F3

Bật chế độ Extend to Instance

-

Shift + F4

Chia sẻ:
-->
Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960