» Đào tạo » Tài liệu miễn phí » Tài liệu CAD » Bảng phím tắt (Shortkeys) trong NX

BẢNG LIỆT KÊ PHÍM TẮT TRONG PHẦN MỀM NX

Nội dung

Hướng dẫn thao tác

Phím chức năng

Khởi động Help

Help / Context

F1

Hiển thị / ẩn thông tin window

Show / Information window

F4

Làm mới màn hình

Show / Refresh

F5

Zoom màn hình

View hoặc click MB3 chọn Zoom

F6

Quay màn hình

View hoặc click MB3 chọn Zoom

F7

Snap view

 

F8

 

Tạo một part mới

File / New

Ctrl + N

Mở một part

File / Open

Ctrl + O

Thao tác và lưu part

File / Save

Ctrl + S

Lưu ra một part mới

File / Save as

Ctrl + Shift + A

 

Undo

Menu/ Edit/ Undo list / 1...

Ctrl + Z

Redo

Menu / Edit / Redo

Ctrl + Y

Xóa đối tượng

Menu / Edit / Delete

Ctrl + D

Chỉnh sửa hiện thị các

Đối tượng hiện có

Menu / Object display

Ctrl + J

Hiden

Menu / Show and Hide / Hide

Ctrl + B

Show

Menu / Show

Ctrl + Shift + K

Đổi hiện thị và không hiển thị

Menu / Show and hide /

Chuyển đổi giữa show và ẩn.

Ctrl + Shift +B

Di chuyển đối tượng

Menu / Edit / Move Object…

Ctrl + T

 

Refresh màn hình

Menu / View / Operation / Refresh

F5

Hiển thị toàn bộ

Menu / View / Operation / Fit

Ctrl + F

Chuyển đổi layout màn hình

Menu / View / Open…

Ctrl +Shift + O

Chuyển đổi sang Isometric view

 

End

Chuyển đỏi phép chiếu đẳng hướng (hướng nhìn trực diện)

 

F8

Chuyển đổi môi trường giao diện người dùng

 

Ctrl + 2 để chuyển đổi giao diện trong NX.

<Định dạng>

Thiết lập Layer

Menu / Format / Layer Settings…

Ctrl + L

 

Thiết lập hiển thị cho một vật thể trong NX

Menu / Preferences / Objects

Ctrl + Shift + J

 

Chuyển sang môi trường Modeling

Application / Modeling

Ctrl + M

Chuyển sang môi trường Drafting

Application / Drafting

Ctrl + Shift + D

 

Khởi động Help

Menu / On Context

F1

Chia sẻ:
-->
Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960